OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

Macallai Bob Morris, Fathach Caoin

February 16, 2011

By Staff Reporter

Le Barra + Donnabh_in

+ Ph_draigfn Reilly a fuaireas an droch scTal go bhfuair Bob Morris b_s go tobann ist ofche DT M_irt, 20 Meitheamh, 2000. Th_inig an scTala chomh m=r san gan choinne orm, nach fearrde f=s mT an gheit a baineadh asam. Nf raibh m=r_n le seachtain ann = bhfos ag seinm ceoil in aonacht leis agus a bhanna ceoil, “Gan Ainm,” i dTeach Banaltrachta i Queens agus bhf sT chomh brfomhar, chomh =igeanta san go dt=gf_ lTas ar a bheatha. Ba bheag a shfleas an l_ _d go raibh sT gearrtha amach ag Dia dom nach bhfeicfinn mo chara arfs beo. Duine ci_in cneasta ab ea Bob agus d’imigh sT go ci_in. Thug Dia de sh=l_s d_inn go bhfuair sT b_s suaimhneach agus n_r chTas sT. Nf raibh sT ach trf sc=r.

T_ br=n agus briseadh crof ar Kathleen, a chTile ion_in, agus ar a gceathrar clainne ina dhiaidh. Go dtuga Dia cabhair is neart d=ibh chun an ualach br=in a chur dfobh. Ba l_n_in shona iad, Bobby agus Kathleen, ar feadh c_ig bliana agus trfocha agus bhfodar ag s_il le blianta fada eile a chaitheamh lena gc_irde, ag seinm ceoil agus ag damhsa. Is deacair ciall a bhaint as. Fear chomh beo brfomhar leis imithe. D_irt an tAthair Bill Brisotti gurb amhlaidh a bhf ceolt=ir de dhfth orthu ar neamh. N= b’fhTidir go raibh banna ceoil gan ceannaire acu n= carn m=r ceoil le heagr_. M_s amhlaidh a bhf, fuaireadar an fear ceart chuige.

Tuairim is ceithre bliana = shoin a chuireas aithne ar Bob Morris don chTad uair. Bhf coirm cheoil ag Comhaltas Ceolt=irf +ireann i Minneola agus chuir P_draigfn Reilly in aithne dh= mT. Bhf s_il aithne agam air roimis sin, mar aon _it a mbeadh ceol, bheadh Bob i l_r baill. Bhf suim aige sa cheol Gaelach = aimsir a =ige. Nuair a bhf sT ag f_s suas i Queen’s Villiage thuit sT fTin agus a ch_irde lean_nacha Buddy Reilly agus Billy Marsh i ngr_ leis an gceol traidisi_nta. Is = Buddy a fuaireas na ffricf seo leanas. Bhf Paddy + Brien fTin ina ch=naf sa chathair ag an am agus bhfodar faoi dhrafocht aige. An bosca ceoil a bhf ag Paddy ba “Paola Soprani” den chine_l b/c T agus nf sh_s=dh aon nf an tri_r ach boscaf den tsort cTanna a bheith acu. Chuireadar an t-airgead le chTile ach nf raibh f_il ar na boscaf sa tfr seo ag an am. Th_rla go raibh Paddy ag dul ar saoire go h+irinn agus d’_itfodar air na boscaf a cheannach thall d=ibh agus iad a chur sa phost chucu anall. Rinne Paddy rud orthu. _34 a bhf ar cheann acu na l’thannta san.

Bhfodh Bob ag cleachtadh de l= is d’ ofche agus thugadh sT an bosca leis chuile _it. Chuaigh sT agus a chara Buddy ar l’thannta saoire go dtf na Catskills an samhradh san agus bhf an bosca ag Bob. Bhf p_irc mh=r taobh thiar den ost_n ina rabhadar, a raibh sean trucail istigh ina l_r. Bhf fonn cleachtaidh ar Bob, maidin amh_in, agus chuaigh sT amach sa ph_irc, ionas nach mbeadh sT ag cur isteach ar Tinne, agus shuigh sT ar an trucail ag seinm. Bhf sT ag fTachaint ar na cnaipf agus T ag seinm leis gan aird aige ar aon rud eile. TarTis tamaill bhraith sT mar a bheadh duine ag st_nadh air agus d’fhTach sT suas. Bhf t_in b= bailithe timpeall air. Bhfodar ag cogaint na cfre agus ag Tisteacht leis an gceol ar a s_stacht. Ba lucht Tisteachta lTirthuisceanach dea-bhTasach iad.

D’imigh l’thannta ‘racha neamhbhuartha na h=ige agus b’Tigin do Bob a aghaidh a thabhairt ar an saol m=r. Cuireadh an ceol ar leataobh ar feadh tamaill. Fuair sT cTim = St. Johns agus chaith sT trTimhse san arm. Ph=s sT Kathleen Mohan agus th=gadar ceathrar clainne. Is m=r an chreidi_int d=ibh an ceathrar san, Jeanne, Robert, Eileen agus Christopher. I rith an ama nfor chaill sT riamh an gr_ a bhf aige don cheol n_ an b_ a bhf aige lena sean-ch_irde. D’fhan sT i dteagmh_il le Buddy, Billy agus c_pla cara eile =n gceantar Frank Naughton agus an tAthair Frank Butler ar feadh na mblianta.

Follow us on social media

Keep up to date with the latest news with The Irish Echo

Tuairim is c_ig bliana = shin th_inig nTall chun an cheoil arfs ar Bob agus thosaigh sT ag freastal ar ranganna ceoil Pete Kelly. Ansan, c_pla bliain = shoin nuair a bhf fadhbanna ag Pete lena chrom_in agus nuair ab Tigin d= tamall a chaitheamh san ospidTal agus tamall eile ag tTarnamh, cheap Bob agus c_pla duine eile gur ch=ir d=ibh bheith ag cleachtadh go rialta, fhaid a bhf an m_inteoir as l_thair. Thosafodar ag teacht le chTile gach seachtain san IA i Minneola i dtosach agus ansan thug Bob cuireadh d=ibh teacht go dtf a theach fTin chun cleachtaidh. Chuaigh an focal = dhuine go duine agus ba ghearr go raibh slua beag dfograiseach ceolt=irf ag baili_ ‘Tf Bobby’ gach DTardaoin. Chuir Kathleen agus Bob f_ilte Uf Cheallaigh roimh gach duine, cuma olc maith an ceoltoir T. Bhron Bob “Gan Ainm” orthu agus sula bhfad bhfodar ag seinm i dTithe Banaltrachta agus _iteanna eile mar iad. Ba scaifte meidhreach iad. Ag seo sfos, in ord aibftre, ainmneacha na ndaoine a bhf ina mbaill den bhanna ceoil “Gan Ainm:”

Father Bill Brisotti, Evelyn Burns, Barry Donovan, Frank Flanagan, Tommy Goodwin, Pam Gordon, Bob Hartig, Sean Hughes, Eneas Lane, John Leahy, Bridie Lydon, Brian Mackle, Bernie Malone, Joe McCullagh, John McGay, Frank McGowan, Kathleen Morris, Robert Morris, Peter Murphy, John +’Neill, Hugh +’Rourke, Jim Prendegast, Eric Spiller, Val Pibl, Nancy Walsh. Murach Bob nf thiocfadh dream chomh Tags_il leis an dream seo le chTile chofche.

Is fada a bheidh cuimhne againn ar an bhfear m=r l_far gr_mhar dTirceach seo leis an aghaidh ghealgh_ireach chine_lta. Bhf sT d’_dh orainn tamall gairid a chaitheamh ina chomhluadar. Is fearrde gach duine againn an teagmh_il sin. Ina on=ir chinn baill an bhanna ar an ainm a athr_ go Banna Ceoil Bob Morris. Ar dheis l_mh DT go raibh a anam dflis.

PS. Beidh pfosa as an alt seo le cloisint ar Mfle F_ilte, le STamas de Bl_ca, WFUV 90.7, 8 a.m., an Satharn seo chugainn.

An excerpt from this article can be heard on Mfle F_ilte with STamas de Bl_ca, WFUV 90.7, on Saturday next at 8 a.m.

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese