OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

Macallai Doire

February 16, 2011

By Staff Reporter

Le Se_n + Siadhail

Nf hionadh ar bith T _thas an domhain a bheith ar Gh’ilgeoirf Dhoire i l_thair na h-uaire agus cad chuige n_ch mbeadh? Ta sT soilTir ag an saol go bhfuil an teanga Gh’ilge ag borradh ar aghaidh l_ i ndiaidh l’, bliain i ndiaidh bliana frfd an chathair. Is beag ceantar =s na ceantair m_guaird n_ch bhfuil ranganna Tags_la ar f_il iontu. Faoi l_thair ta s_r obair _ dTanamh sna bun scoileanna agus chuirfeadh sT _thas ar do chrof bheith ag Tisteach leis na p_istf beaga ag comhr_ le chTile. Ar na mallaibh cuireadh me_n scoil _r ar bun. Ta an scoil seo suite i Seantalamh agus meastar go bhfuil ar a laghad seasca duine ag freastal ar an scoil.

Chomh maith leis na scoileanna t_ eagrafochtaf eile mar Chonradh na G’ilge, Cnoc na R=s _ras an Ghrian_in ag obair go dian ar son na G’ilge in san am i l_thair. Nfl dfobh_il leabhar, nuacht_n l’th_il, nuacht_n seachtaini_il, irisleabhair, tTipeanna agus _iseanna eile le cuidi_ a thabhairt dona d_ltaf. N_ dTanaimfs dearmad de na m_inteoirf a thugann agus a thug a gcuid ama saor in aisce leis na blianta. T_ bufochas = chrof ag gabh_il leo as a gcuid oibre. A bhuf le Dia t_ an dea-scTal mar a gcTanna ar feadh an tuaiscirt ar fad, go h_irithe i mBTal Feirste _it a bhfuil athbheocan na G’ilge ag lean_int ar aghaidh leis na blianta.

Ar na mallaibh thug mT f_ deara ar ph_ipTar Tigin, _it Tigin, go bhfuil Roinn an Oideachais ag tabhairt suas le c_ig milli_n punt don mhe_n scoil nua. ScTal ffor-mhaith T seo agus beidh an t-airgead ina chuidi_ m=r d=ibh. Comhghairdeas d=ibh uiligh.

Sula dtTighim nfos fuide, sflim gur ch=ir dom insint dona lTitheoirf uiligh n_ch raibh an scTal i gc=naf mar at_ sT ar na saolta seo. M_’s buan mo chuimhne, cos_il lena l_n daoine eile, thoisigh mT fTin agus cara de mo chuid ar an Gh’ilge i halla Naomh Cholm Cille i sr_id _llord i nDoire l’thanta fad= fad= = shoin. Ba T seo an chTad uair domhsa a bheit i dteagmh_il le Conradh na G’ilge.

Ag an am seo bhf seomra m=r acu ar cfos n= ar iasacht – suite ar chothrom an talaimh. M_ bhf an seomra m=r, bhfodh sT an-fhuar go h_irithe sa Gheimhreadh mar nf raibh teas ar bith ann. Go hiond_il nf bhfodh ach an t-aon rang amh_in ar si_l gach ofche DT Domhnaigh. DTarfainn go mbfodh sc=r daoine idir fhir is mhn_ ag freastal ar an rang in amanna. Amanna eile bhfodh tinreamh nf ba l_ n_ sin i l_thair. De thairbhe m_inteoirf de, bhf beirt againn a thiocfadh chugainn ar rothair = _it Tigin in Innis Eoghain – m_inteoirf ffor-mhaithe a bhf iontu. Cainteoirf d_chais creidim agus thugaidfs coras m=r duinn i gc=naf. I ndiaidh an ranga bhfodh cTilf beag againn agus chuirfeadh sT seo an dlaoi mhullaigh ar an ofche. Bhfodh an craic, an ceol agus an chuideachta thar barr.

Never miss an issue of The Irish Echo

Subscribe to one of our great value packages.

Sflim gur chuir mT isteach c_pla tTarma ag gabh_il den Gh’ilge. Ag an am cTanna bhf sT de chuma air n_ch raibh an dara cogadh domhanda r=-fhada uainn. Le teacht an chogaidh, is ffor le r_ gur th_inig athr_ m=r ar shaol na ndaoine. Ar scor ar bith roimh i bhfad thoisigh maol_ teacht ar an chraoibh go dtf sa deireadh n_ch raibh m=r_n daoine f_gtha. Ach go bhfios dam chuaigh acu an chraobh a choinne_il beo ar feadh i bhfad.

Ag an uair seo d’fh_g mise an chathair agus mar sin nf raibh baint ar bith agam le himeachtaf an Chonartha. Nfl anseo ach tuairisc an-bheag ar fad le taispeaint do dhuine a bhfuil suim aige sa teanga caidT mar bhf l’thanta fad= i nDoire.

PS. (Fuaireas dh_ litir on Tuaisceart an ceann thuas = She_n agus ceann =n _r gcara Cathal + Donnghaile. T_ baint ag Cathal leis an eagrafocht G’iloilli_int, An Chomhairle don Oideachas L_n-Gh’ilge. T_ obair Tachtach dTanta acu ach t_ al_n le dTanamh f=s. T_ 30 nafscoileanna ag feidhmi_ agus 15 eile ar an mbord. T_ 17 bunscoileanna acu agus dh_ Mhe_nscoil sna ST Chont’. T_ poiblfocht, airgead agus m_inteoirf de dhfth orthu. “T_ an ganntanas m_inteoirf ag cur srian ar na fTidearthachtaf forbartha at_ ann anois.” Chuir siad f=graf ar an Irish Post i Londain fi_ ag lorg m_inteoirf. “Cuid suntais is ea T go bhfuil maoini_ _r gcuid oibre ag brath a bheag n= a mh=r le c_ig bliana anuas ar ch_irde i SAM. Thug an eagrafocht Doors of Hope at_ lonnaithe i New Jersey c_namh fial ar feadh trf bliana agus le dh_ bhliain anuas t_ maoini_ substainti_il, cT n_ch leor T ag teacht chugainn trf na Ireland Funds.” M_s mian le Tinne teagmh_il le Cathal cuir scairt orthu ag 01232 247222 n= scrfobh chuchu ag 216 Br na bhF_l, BTal Feiriste, BT126AH. Cuir e-phost chuig eolas@g’loilliuint.ie. Idirlfon http://www.g’loilliuint.ie).

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese