OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

Macallai+ Ghaoth Dobhair go Chico, California

February 15, 2011

By Staff Reporter

Le C_it Nic Giolla Bhrfde

Beidh M_ire Nf Choilm, cailfn =g bliain is fiche as Gaoth Dobhair i dTuaisceart Thfr Ch=naill, ag tabhairt aghaidh ar Chico California i mf L_nasa. Is infon f M_ire le Gear=id + Coilm as an Ardaigh Bheag i nGort a choirce agus le Meabha Nf Choilm as Bun a Leaca. Ta M_ire mar mhaclTinn sa tri_ bliain i gCol_iste Ph_draig i nDrom Conrach san am at_ i l_thair, _it a bhfuil sf ag dul ar aghaidh le bheith ina m_inteoir bunscoile. Bhuaigh M_ire scol_ireacht bliana le dhul go Chico agus M.A. a bhaint amach san oideachas. Beidh deis aici leanstan ar aghaidh leis an staidTar tar Tis na bliana chun PHD a bhaint amach. Beidh t_illf na col_iste cl_daithe agus $7000 le haghaidh na bliana mar phairt den scol_ireacht.

Fuair M_ire a bunscolafocht i Scoil Naisi_nta an Bhun Bheag. D’fhreastal sf ar Phobalscoil Ghaoth Dobhair ansin sula ndeachaigh sf ar aghaidh go Col_iste Ph_draig. Bhf tionchar m=r ag m_inteoirf mar Noel + Gallch=ir, (Noel Johnny She_in), ar Mh_ire. Is iomaf craobh na h+ireann sa Sl=gadh Naisi_nta a bhuaigh Pobalscoil Ghaoth Dobhair sa sc=rafocht faoi sti_ir Phroinsias Uf Mhaonaigh, Baba Nf Bhraon_in agus Noel + Gallch=ir. Bhf M_ire p_irteach i trf sc=rafocht acu seo.

Tugann Maire toil mh=r don taisteal. Chaith sf trTimhse ceithre mhf i Feldkirch san Ost_ir anuraidh, _it a d’fhreastal sf ar chol_iste an Padak i Vorarlberg i ndeisceart na hOst_ire. Rinne sf cleachtadh muinteoireachta ann agus rinne staidTar ar ch=ras oideachais na hOstaire. Bhf si mar bhall den ch=r sa chol_iste agus rinne sf staidTar faoi leith ar an cheol san Ost_ir. Chaith sf trTimhse ghairid i Salzburg, _it a thug sf cuairt ar an Mozarteum agus ar na h_iteacha stairi_la go lTir ansin.

Is amhr_naf sean-n=is f M_ire chomh maith. Thosaigh sf ag glacadh p_irt i gcom=rtaisf amhr_nafochta, scTalafochta agus filfochta nuair a bhf sf deich mbliana d’aois. Is iomaf duais at_ buaite aici i gcom=rtaisf mar Sl=gadh, Fleadh na h+ireann, an t-Oireachats, Sc=r agus al_n eile. Bhuaigh sf Craobh na Cont’ agus Craobh Uladh go minic ag canadh i nG’ilge agus i mBTarla i Sc=r agus sa Fleadh Ceoil.

Sa bhliain 1993 bhuaigh sf Craobh na h+ireann ag Oireachtas na Gaillimhe. Fuair sf an duais seo do amhr_nafocht ar an sean-n=s do iomaitheoirf faoi ocht mbliana dTag. Bhf Corn Sheosaimh Uf h+anaigh lTi go Gaoth Dobhair an uair sin. Ach ba anuraidh a rinne sf an Tacht mh=r – bhuaigh si Com=rtas Amhr_nafochta na mBan ag an Oireachtas. I mBTal Feiriste. Is gaisce m=r a bhf anseo mar go mbionn ard chaighde_n sa chom=rtas seo chuile bhliain agus is cinnte gurb f M_ire duine de na hamhr_naithe is =ige a bhuaigh T ariamh. On=ir mh=r a bhf anseo do mhuintir Ghaoth Dobhair. Bfonn sf le cluinstin go minic ag canadh in sna tithe t_bhairne sa phar=iste. Bionn a guth le cluinstin ar Radi= na Gaeltacha go rialta agus bhf sf le feice_il ar chl_r teiliffse a rinne Lilis + Laoire faoin amhr_nafocht-“Bl_th Gach GTag.”

Never miss an issue of The Irish Echo

Subscribe to one of our great value packages.

Is aoibhinn le M_ire cuid amhr_in Thoraigh agus cuid amhr_in Rann na Feirste. Canann sf a l_n de na hamhr_in a chum Se_n B_n Mac Grianna, ina measc ‘Cumha an Fhile’ agus ‘Lfontar d_inn a’ Cruiscfn.’ Ba dearth_ireachta le Se_n na scrfbhneoirf c_ili_la sin Seosamh Mac Grianna agus STamas + Grianna, (M_ire). Bhf tionchar m=r ag na hamhr_naithe seo leanas ar Mh_ire – -ine Bn. Nf Ghallch=ir, Aodh + Duibheannaigh, Lilis + Laoire, +amonn Mac Ruairf, Gearoidfn Bhreathnach, Caitlfn Nf Dhomhnaill agus a l_n eile.

Ba f -ine Bn. Nf Ghallch=ir, ( -ine John ), a bhf mar mh_inteoir ceoil ag M_ire agus d’fhoghlaim sf an iomarca uaithi – agus ni amhain faoi ch_rsai ceoil!

Ach nf dhearna M_ire an ceol a ghoid ach oiread mar go raibh ceol go dl_th ar thaobh a hathara. Bfonn a hathair ag seinm ar an mbosca ceoil agus bfonn a cuid uncail ag seinnt ar fhidil agus ar bhoscaf ceoil. Bhi an ceol i dt=lamh ar thaobh a m_thar m=ire – muintir Eoin Charlie, agus ba amhr_naf den scoth a bhf ina huncail, an tAthair Eoghan + Coilm, n_ch maireann, agus a scrfobh an leabhar ‘Toraigh na dTonn.’

Is scol_ire dfograiseach f M_ire agus cluinim go bhfuil sf ag s_il go m=r lena trTimhse i Chico, California. Is cinnte go mbeidh sf ag smaoineamh ar an amhr_n iontach sin a chum Proinsias + Maonaigh ‘Gleannt_in Ghlas Ghaoth Dobhair’ agus f ag tabhairt s_il ar Mheirice_. ‘CTad sl_n ag slTibhte maorga Chont’ Dh_n na nGall, Agus dh_ chTad sl_n ag an Earagail ard ina stua =s cionn caor is call – D’fh_g mT sl_n ar fead seal ag D_n na nGall is ag Gleannt_in Ghlas’ Ghaoth Dobhair.’ Go n-Tirf go geal lTi agus f i bhfad = na gleannt_in ghlasa.

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese