OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

Macallai An Buachaill B_ire

February 16, 2011

By Staff Reporter

Le Barra + Donnabh_in

C_pla mf = shoin chuir Tom Connolly glaoch orm = Florida, _it a bhfuil sT ina ch=naf le blianta. Pfosa a bhf agam anso, ag cur sfos ar bhun_ CC+ sa tfr seo agus an bhaint a bhf ag Tom leis, ba ch_is leis an ghlaoch. Is cainteoir d_chais as Connamara Tom agus t_ l_n +ireann de sheanchas ina cheann aige. Is iomaf rud seachas CC+ a chuireamar trf chTile mar t_ suim againn sna rudaf cTanna. “An raibh fhios agat,” ar sT, “gur bhunaigh Synge an dr_ma – The Playboy of The Western World – ar scTal ffor a chuala sT =sna daoine ar Arainn?” D_ras n_ch raibh an t-eolas san agam agus d’fhiafrufos de, c_ bhfaighfinn cur sfos air. D_irt Tom go raibh leagan den scTal le f_il i leabhar de chuid Thom_is Uf Mh_ille – An Ghaoth Aniar, fTn dteideal “Buachaill Imeartha Iarthair Dhomhain.”

Seachtain = shoin bhuaileas isteach i siopa leabhar in +irinn agus th_ngas ar ch=ip den leabhar. Fuaireas ar _1.50 T. Bhf sT gan faic agus bhf sceitimfnf orm d_ bharr. Murach Tom nf chuirfinn aon suim ann. Go maire t_ cTad a Thom_is.

Rugadh an “Buachaill B_ire” gar do Chloch na R=n, Co. na Gaillimhe, timpeall na bliana 1840. De Mh_illigh an Chaltha ab ea T. Nf thugann Tom_s + M_ille a ainm baiste d_inn. Feirmeoir go raibh paiste beag tal_n aige ab ea a athair. Bhf sT tugtha don =l agus d’fhTadfadh sT bheith ina dhiabhal ceart nuair a bhfodh braon fTn bhfiacail aige. Scafaire bre_ l_idir a bhf sa mhac agus meas ag fia agus fiolar air. D’imigh sT leis =n athair agus T ina st=cach agus chuaigh ag obair ar bord loinge. “Chruthaigh an fharraige go maith dh=.” Gach pingin a shaoradh sT chuireadh sT abhaile ag a athair f. TarTis tamaill cheannaigh seisean gabhaltas bre_ tal_n leis an airgead.

I gcionn aimsire ph=s an fear =g agus th_inig sT abhaile. M_ th_inigh nforbh _il leis an sean fhear neamhsple_chas ar bith a thabhairt d=. Go gairid ina dhiaidh sin fuair a mh_thair b_s agus ph=s an sean leaid arfs. Thug an mac ina cheann l_, garraf beag fataf a chur d= fTin agus amach leis agus l_f n= r_mhan ina l_imh leis. Bhf an t-athair roimhe sa chas_n agus thug sT faoi an l_f a bhaint de. San imreas fuair an sean fhear buille a d’fh_g sfnte ar fhleasc a dhroma T. Thug an bheirt bhan isteach chun na tf T agus bhf gach dealramh air go raibh sT ar tf bh_is. “+ bhf an bheirt f_bhrach dh= in aghaidh an athar mholadar d= dul ar a theitheadh =n dlf.” Chomh maith do dhein.

Dhealr=dh sT go bhfuair an t-athair b_s go luath i ndhiaidh na troda, ach sul ar Tag sT gur labhair sT leis na p=ilfnf. Chaith an mac c_pla mf i gConamara agus na pTas sa t=ir air. Is iomaf eachtra a bhain d= sa trTimhse seo agus ba thoil DT T gur thug sT a chraiceann sl_n leis. B’Tigin d= Conamara a fh_gaint agus a aghaidh a thabhairt ar oile_n Garumna. Fuair sT b_d ansin a thug go hArainn T. “Bhf bean mhuintreach d= i gCill R=n_in, bean de Mh_illeach a bhf p=sta ag fear de Mhuintir Iarn_in in Arainn.” D’fhan sT aici ar fead tamaill.

Follow us on social media

Keep up to date with the latest news with The Irish Echo

Bhf trua ag muintir an oile_in d= mar thuigeadar an scTal. Ghoill an rud a bhf dTanta aige go m=r ar a intinn agus cheap na hoile_naigh go raibh sT ag dul as a mheabhair – T ag gabh_il timpeall ina aonar gan labhairt le hTinne. Chuiridfs c=isirf beaga ar si_l d=. Chuiridfs cluichf c_rtaf agus damhsa ar bun d= mar an gcTanna. Bhf comhairle mh=r ag a bhean ghaoil san oile_n agus nuair a chuala sf go raibh na pTas ag bol_ timpeall chuir sf b_d leis go hInis Me_n – beirt fhear de Chlainn ‘ac ConFhaola a bhf ag l_imhse_il an bh_id. Chaith sT tamall fada ansin go bhfuair na p=ilfnf gaoth an fhocail arfs. Th_ngadar timpeall ar an dtig ina raibh sT ofche, ach lig fear a tf air gurbh eisean an Buachaill B_ire d_irfre agus gabhadh T in ionad an Mh_illigh. D’Taluigh sT si_d amach sa dorchadas agus chuaigh i bhfolach i scailp cois tr_.

Ag an am sin bhfodh b_id ag dul as -rainn go Ciarraf le pr_taf. Nuair a bhf ceann acu ag imeacht ofche, tugadh scTala dh= agus chuaigh sT ar bord. Th_inig sT i dtfr i dTr_ Lf agus shi_l sT as san go Corcaigh. Fuair sT obair mar mhairnTalach ar shoitheach a bhf ag dul go Meiricea. D’fhan sT ar na b_id agus fuair sT ard_ cTime i ndiaidh ard= cTime go raibh sT ina chapt’n. Tamall ina dhiaidh sin sheol sT b_d Meirice_nach isteach i gCuan na Gaillimhe agus “thug sT na reigi_in d= fTin arfs.” Nf raibh aithne ag Tinne air “ach an tT ar thogair sT a aithne a chur in i_l d=.” D’imigh sT as radharc agus “nfor frftheadh scTal n_ scuan ar an dtaobh seo uaidh mura bhfuair a dhaoine muintfre n= a lucht aitheanntais fTin T.” D’alp slTibhte na Gaillimhe T.

Deir Tom_s + M_ille ag deireadh an scTil, ag tr_cht ar an “Playboy” – “bheadh sT anois (1918) tuairim is ceithre fichid d_ maireadh sT.” Ag lTamh idir na lfnte, creidim go raibh aithne ag Tom_s ar an bhfear agus ana sheans go raibh sT marbh. Nf bheadh Tom_s ag tarraingt aird air mura mbeadh. Is minic a bhfonn an fhfrinne nfos iontaf n_ an chumad=ireacht.

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese